توصیه وزارت خارجه ایران به هموطنان ایرانی

توصیه وزارت خارجه ایران به هموطنان ایرانی
وزارت امور خارجه کشورمان با صدور بیانیه ای هموطنان را از سفر غیر ضرور به ترکیه منع کرد.

توصیه وزارت خارجه ایران به هموطنان ایرانی

وزارت امور خارجه کشورمان با صدور بیانیه ای هموطنان را از سفر غیر ضرور به ترکیه منع کرد.
توصیه وزارت خارجه ایران به هموطنان ایرانی