توصیه آیت الله بهجت رحمت الله علیه در هنگام بروز زلزله

توصیه آیت الله بهجت رحمت الله علیه در هنگام بروز زلزله

به گزارش جهان نیوز،شهر رضا زلزله آمده بودو پس لرزه های زیادی داشت.مردم از ترس توی پارک ها و خیابان ها می خوابیدند و زندگی شان مختل شده بود. یکی از شهررضایی ها زنگ زد و گفت از آقای بهجت بپرسید ما چه کنیم؟

آقا بین نماز توی محراب مشغول ذکر گفتن بود. خیلی سریع جواب داد بگویید دست ها را بر زمین بگذراندو به نیت آرام شدنش سوره ی حمد را بخوانند. ساعتی بعد خبر رسید زمین آرام گرفته.

منبع:تسنیم
 

توصیه آیت الله بهجت رحمت الله علیه در هنگام بروز زلزله

به گزارش جهان نیوز،شهر رضا زلزله آمده بودو پس لرزه های زیادی داشت.مردم از ترس توی پارک ها و خیابان ها می خوابیدند و زندگی شان مختل شده بود. یکی از شهررضایی ها زنگ زد و گفت از آقای بهجت بپرسید ما چه کنیم؟

آقا بین نماز توی محراب مشغول ذکر گفتن بود. خیلی سریع جواب داد بگویید دست ها را بر زمین بگذراندو به نیت آرام شدنش سوره ی حمد را بخوانند. ساعتی بعد خبر رسید زمین آرام گرفته.

منبع:تسنیم
 

توصیه آیت الله بهجت رحمت الله علیه در هنگام بروز زلزله