توصیف علیرضا کوشک‌جلالی از «الیورتوئیست»/ بگذار مردم بی‎لبخند، بخندند

توصیف علیرضا کوشک‌جلالی از «الیورتوئیست»/ بگذار مردم بی‎لبخند، بخندند
علیرضا کوشک جلالی از تیم سازنده نمایش «الیورتوئیست» که توانسته‌اند با تمام موانع اثری را تولید کنند تا با عموم مردم ارتباط برقرار کند تقدیر کرد.

توصیف علیرضا کوشک‌جلالی از «الیورتوئیست»/ بگذار مردم بی‎لبخند، بخندند

علیرضا کوشک جلالی از تیم سازنده نمایش «الیورتوئیست» که توانسته‌اند با تمام موانع اثری را تولید کنند تا با عموم مردم ارتباط برقرار کند تقدیر کرد.
توصیف علیرضا کوشک‌جلالی از «الیورتوئیست»/ بگذار مردم بی‎لبخند، بخندند