توسعه ورزش همگانی رسالت‌ اصلی وزارت ورزش است

توسعه ورزش همگانی رسالت‌ اصلی وزارت ورزش است
معاون ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان، فرهنگ ورزش و ورزش فرهنگی را رسالت‌های اصلی وزارت ورزش و جوانان دانست و تصریح کرد: در توصیه‌های دینی وظیفه داریم که به سلامت جسمی را تامین کنیم.

توسعه ورزش همگانی رسالت‌ اصلی وزارت ورزش است

معاون ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان، فرهنگ ورزش و ورزش فرهنگی را رسالت‌های اصلی وزارت ورزش و جوانان دانست و تصریح کرد: در توصیه‌های دینی وظیفه داریم که به سلامت جسمی را تامین کنیم.
توسعه ورزش همگانی رسالت‌ اصلی وزارت ورزش است