«توران میر‌هادی» باغبان درخت زندگی در «مدرسه فرهاد»

«توران میر‌هادی» باغبان درخت زندگی در «مدرسه فرهاد»
او نخستین نویسندگان ادبیات کودک و کسی که خیلی زودتر از هم نسل‌هایش اهمیت آموزش پایه در ایران را درک کرد و به جنگ بی سوادی رفت.

«توران میر‌هادی» باغبان درخت زندگی در «مدرسه فرهاد»

او نخستین نویسندگان ادبیات کودک و کسی که خیلی زودتر از هم نسل‌هایش اهمیت آموزش پایه در ایران را درک کرد و به جنگ بی سوادی رفت.
«توران میر‌هادی» باغبان درخت زندگی در «مدرسه فرهاد»

دانلود رایگان اینستاگرام