تهیه‌کننده«فرمول یک»:فوتبال حاشیه زیاد دارد،ضیا مقصر نیست

تهیه‌کننده«فرمول یک»:فوتبال حاشیه زیاد دارد،ضیا مقصر نیست
این روزها دوباره حواشی زیادی برای علی ضیا مجری برنامه «فرمول یک» به وجود آمده، تهیه‌کننده این برنامه او را مقصر نمی‌داند و معتقد است او باید به عنوان مجری سئوال‌های مهم روز را در برنامه بپرسد.

تهیه‌کننده«فرمول یک»:فوتبال حاشیه زیاد دارد،ضیا مقصر نیست

این روزها دوباره حواشی زیادی برای علی ضیا مجری برنامه «فرمول یک» به وجود آمده، تهیه‌کننده این برنامه او را مقصر نمی‌داند و معتقد است او باید به عنوان مجری سئوال‌های مهم روز را در برنامه بپرسد.
تهیه‌کننده«فرمول یک»:فوتبال حاشیه زیاد دارد،ضیا مقصر نیست