تندیس کارگردانی جشنواره فیلم تالین به نرگس آبیار رسید

تندیس کارگردانی جشنواره فیلم تالین به نرگس آبیار رسید
نرگس آبیار، کارگردان فیلم «نفس»، تندیس کارگردانی را از جشنواره فیلم شب‌های سیاه تالین دریافت کرد.

تندیس کارگردانی جشنواره فیلم تالین به نرگس آبیار رسید

نرگس آبیار، کارگردان فیلم «نفس»، تندیس کارگردانی را از جشنواره فیلم شب‌های سیاه تالین دریافت کرد.
تندیس کارگردانی جشنواره فیلم تالین به نرگس آبیار رسید