تمدید قرارداد برانکو، خط و نشان برای چه کسی بود؟

تمدید قرارداد برانکو، خط و نشان برای چه کسی بود؟
پرسپولیس ها قرارداد مربی شان را دو سال تمدید کردند تا با تجربه های این تیم حرف هایی بزنند.

تمدید قرارداد برانکو، خط و نشان برای چه کسی بود؟

پرسپولیس ها قرارداد مربی شان را دو سال تمدید کردند تا با تجربه های این تیم حرف هایی بزنند.
تمدید قرارداد برانکو، خط و نشان برای چه کسی بود؟

خرید بک لینک