تقدیر محمود صادقی از یک اقدام قوه قضائیه درباره حساب‌های بانکی‌اش

تقدیر محمود صادقی از یک اقدام قوه قضائیه درباره حساب‌های بانکی‌اش
ایسنا نوشت:محمود صادقی در توئیت جدید خود، اقدام قوه قضائیه درباره شفاف‌سازی را شایسته تقدیر دانست.

تقدیر محمود صادقی از یک اقدام قوه قضائیه درباره حساب‌های بانکی‌اش

ایسنا نوشت:محمود صادقی در توئیت جدید خود، اقدام قوه قضائیه درباره شفاف‌سازی را شایسته تقدیر دانست.
تقدیر محمود صادقی از یک اقدام قوه قضائیه درباره حساب‌های بانکی‌اش