تقدیر از نخبه بسیجی شرکت آبفار لرستان

تقدیر از نخبه بسیجی شرکت آبفار لرستان
طی مراسمی با حضور نخبگان بسیجی استان لرستان، از نخبه بسیجی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تجلیل شد

تقدیر از نخبه بسیجی شرکت آبفار لرستان

طی مراسمی با حضور نخبگان بسیجی استان لرستان، از نخبه بسیجی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تجلیل شد
تقدیر از نخبه بسیجی شرکت آبفار لرستان