تفاوت فاحش درآمد چین و ایران از صادرات صنایع دستی

تفاوت فاحش درآمد چین و ایران از صادرات صنایع دستی
به گزارش مهر، مشاور بین‌الملل سازمان میراث فرهنگی گفت: تفاوت درآمد فاحش کشورهایی مانند چین از صنایع‌دستی نسبت به ایران نشان می‌دهد که باید علت را در فقدان دیپلماسی بین‌المللی جست وجو کنیم.

تفاوت فاحش درآمد چین و ایران از صادرات صنایع دستی

به گزارش مهر، مشاور بین‌الملل سازمان میراث فرهنگی گفت: تفاوت درآمد فاحش کشورهایی مانند چین از صنایع‌دستی نسبت به ایران نشان می‌دهد که باید علت را در فقدان دیپلماسی بین‌المللی جست وجو کنیم.
تفاوت فاحش درآمد چین و ایران از صادرات صنایع دستی

باشگاه خبری ورزشی