تغییر منابع درآمدی در شهرداری ضروری است

تغییر منابع درآمدی در شهرداری ضروری است
معاون مالی اقتصادی شهردار کرج، تصریح کرد: با توجه به رکود ساخت و ساز و کاهش درآمدها، باید با ابتکار عمل و رفتار صحیح، منابع درآمدی را تغییر دهیم.

تغییر منابع درآمدی در شهرداری ضروری است

معاون مالی اقتصادی شهردار کرج، تصریح کرد: با توجه به رکود ساخت و ساز و کاهش درآمدها، باید با ابتکار عمل و رفتار صحیح، منابع درآمدی را تغییر دهیم.
تغییر منابع درآمدی در شهرداری ضروری است