تغییر اساس نامه سازمان های شهرداری کرج در جلسه شورای شهر بررسی شد

تغییر اساس نامه سازمان های شهرداری کرج در جلسه شورای شهر بررسی شد
دویست و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر کرج به ریاست محمود دادگو و حضور حداکثری اعضای شورا و شهردار کرج تشکیل و طی آن لایحه تغییر اساس نامه سازمان های شهرداری کرج از ۱۴ به ۱۱ سازمان بررسی شد.

تغییر اساس نامه سازمان های شهرداری کرج در جلسه شورای شهر بررسی شد

دویست و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر کرج به ریاست محمود دادگو و حضور حداکثری اعضای شورا و شهردار کرج تشکیل و طی آن لایحه تغییر اساس نامه سازمان های شهرداری کرج از ۱۴ به ۱۱ سازمان بررسی شد.
تغییر اساس نامه سازمان های شهرداری کرج در جلسه شورای شهر بررسی شد