تعطیلات نوروزی خود را در «ماهنشان» سپری کنید

تعطیلات نوروزی خود را در «ماهنشان» سپری کنید
اسدالله قربان زاده –
۱۲۰ کیلومترکه به سمت غرب زنجان می رویم به ماهنشان؛ شهر صخره ها، قلعه ها،معادن،حیات وحش،جاذبه های طبیعی و نیز کوه های رنگی می رسیم.

تعطیلات نوروزی خود را در «ماهنشان» سپری کنید

اسدالله قربان زاده –
۱۲۰ کیلومترکه به سمت غرب زنجان می رویم به ماهنشان؛ شهر صخره ها، قلعه ها،معادن،حیات وحش،جاذبه های طبیعی و نیز کوه های رنگی می رسیم.
تعطیلات نوروزی خود را در «ماهنشان» سپری کنید

دانلود فیلم

مدرسه