تصویری از وزنه بردار ایران در حال دعا خواندن قبل از شروع مسابقات

تصویری از وزنه بردار ایران در حال دعا خواندن قبل از شروع مسابقات
محمد رضا براری تا لحظاتی دیگر به روی تخته می رود.

تصویری از وزنه بردار ایران در حال دعا خواندن قبل از شروع مسابقات

محمد رضا براری تا لحظاتی دیگر به روی تخته می رود.
تصویری از وزنه بردار ایران در حال دعا خواندن قبل از شروع مسابقات

موسیقی