تصویری از نامه محرومیت سوشا مکانی

میزان نوشت:بازپرش شعبه ویژه رسیدگی به جرائم ورزشی دادسرای فرهنگ و رسانه با ارسال نامه‌ای به مدیر عامل تیم پرسپولس از رفتار سوشا مکانی در تکرار رفتار سابق خود انتقاد کرد.

خبرگذاری اصفحان

استخدام ایران