تصویری از مراسم شب یلدا بر سر مزار کاپیتان

تصویری از مراسم شب یلدا بر سر مزار کاپیتان
کانال روزنامه پیروزی نوشت:خانواده هادی نوروزی با حضور بر سر مزار کاپیتان سابق پرسپولیس مراسم شب یلدا را برگزار کردند.

تصویری از مراسم شب یلدا بر سر مزار کاپیتان

کانال روزنامه پیروزی نوشت:خانواده هادی نوروزی با حضور بر سر مزار کاپیتان سابق پرسپولیس مراسم شب یلدا را برگزار کردند.
تصویری از مراسم شب یلدا بر سر مزار کاپیتان