تصویری از درگیری دو چهره مطرح والیبال ایران

روز گذشته سرمربیان تیم های والیبال بانک سرمایه و پیکان درگیری لفظی شدیدی داشتند.

علم و فناوری