تصویری از اولین واکنش فالکائو پس شکستن رکورد شمسایی

تصویری از اولین واکنش فالکائو پس شکستن رکورد شمسایی
فالکائو ستاره تیم ملی برزیل موفق شد عنوان آقای گلی را در وحید شمسایی بگیرد.

تصویری از اولین واکنش فالکائو پس شکستن رکورد شمسایی

فالکائو ستاره تیم ملی برزیل موفق شد عنوان آقای گلی را در وحید شمسایی بگیرد.
تصویری از اولین واکنش فالکائو پس شکستن رکورد شمسایی