تصویب اساسنامه فراکسیون «نمایندگان ولایی» مجلس در ۱۳ بند

تصویب اساسنامه فراکسیون «نمایندگان ولایی» مجلس در ۱۳ بند
تسنیم نوشت: عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس دهم از تصویب اساسنامه و مرامنامه این فراکسیون در ۱۳ بند خبر داد.

تصویب اساسنامه فراکسیون «نمایندگان ولایی» مجلس در ۱۳ بند

تسنیم نوشت: عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس دهم از تصویب اساسنامه و مرامنامه این فراکسیون در ۱۳ بند خبر داد.
تصویب اساسنامه فراکسیون «نمایندگان ولایی» مجلس در ۱۳ بند