تصاویر | گرانقیمت‌ترین لیموزین‌های جهان را ببینید

تصاویر | گرانقیمت‌ترین لیموزین‌های جهان را ببینید
لیموزین به مدلی از خودرو با طول زیاد گفته می‌شود که میان راننده و مسافر پارتیشن‌بندی شده و بیشتر برای تشریفات رسمی و غیررسمی در نقاط مختلف دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته علاوه بر طول زیاد، شیشه‌های تیره و گاه ضدگلوله ویژگی دیگر آن است.

تصاویر | گرانقیمت‌ترین لیموزین‌های جهان را ببینید

لیموزین به مدلی از خودرو با طول زیاد گفته می‌شود که میان راننده و مسافر پارتیشن‌بندی شده و بیشتر برای تشریفات رسمی و غیررسمی در نقاط مختلف دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته علاوه بر طول زیاد، شیشه‌های تیره و گاه ضدگلوله ویژگی دیگر آن است.
تصاویر | گرانقیمت‌ترین لیموزین‌های جهان را ببینید