تصاویر و توضیحات یک پرسپولیسی درباره حضور در سمینار فوتبال انگلیس

تصاویر و توضیحات یک پرسپولیسی درباره حضور در سمینار فوتبال انگلیس
حسین عبدی اخیرا سفری به انگلیس داشت و در سیمناری چند روزه شرکت کرد.

تصاویر و توضیحات یک پرسپولیسی درباره حضور در سمینار فوتبال انگلیس

حسین عبدی اخیرا سفری به انگلیس داشت و در سیمناری چند روزه شرکت کرد.
تصاویر و توضیحات یک پرسپولیسی درباره حضور در سمینار فوتبال انگلیس