تصاویر | وضعیت شهرهای انگلیس بعد از بارش شدید باران و سیل

تصاویر | وضعیت شهرهای انگلیس بعد از بارش شدید باران و سیل
وقوع سیل شدید در شهرهای مختلف انگلیس موجب تخلیه صدها خانه و مختل شدن زندگی شهروندان سیل زده شده است. این در حالی است که هواشناسی بارندگی‌های بیشتری را نیز برای شمال این کشور پیش بینی کرده است.

تصاویر | وضعیت شهرهای انگلیس بعد از بارش شدید باران و سیل

وقوع سیل شدید در شهرهای مختلف انگلیس موجب تخلیه صدها خانه و مختل شدن زندگی شهروندان سیل زده شده است. این در حالی است که هواشناسی بارندگی‌های بیشتری را نیز برای شمال این کشور پیش بینی کرده است.
تصاویر | وضعیت شهرهای انگلیس بعد از بارش شدید باران و سیل