تصاویر | واکنش جهان به انتخابات آمریکا | از میمون پیشگوی چینی تا آتش‌زدن ماکت ترامپ

تصاویر | واکنش جهان به انتخابات آمریکا | از میمون پیشگوی چینی تا آتش‌زدن ماکت ترامپ
گزارش تصویری زیر انعکاس انتخابات آمریکا را در کشورهای مختلف جهان به تصویر کشیده است.

تصاویر | واکنش جهان به انتخابات آمریکا | از میمون پیشگوی چینی تا آتش‌زدن ماکت ترامپ

گزارش تصویری زیر انعکاس انتخابات آمریکا را در کشورهای مختلف جهان به تصویر کشیده است.
تصاویر | واکنش جهان به انتخابات آمریکا | از میمون پیشگوی چینی تا آتش‌زدن ماکت ترامپ

تلگرام نارنجی