تصاویر | نخستین جلسه خبرگان قانون اساسی

تصاویر | نخستین جلسه خبرگان قانون اساسی
در بیست و هشتم مرداد ماه سال ۱۳۵۸ نخستین جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی با حضور نمایندگان برگزیده مردم، برای بررسی نهایی پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گشایش یافت.

تصاویر | نخستین جلسه خبرگان قانون اساسی

در بیست و هشتم مرداد ماه سال ۱۳۵۸ نخستین جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی با حضور نمایندگان برگزیده مردم، برای بررسی نهایی پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گشایش یافت.
تصاویر | نخستین جلسه خبرگان قانون اساسی

دانلود فیلم خارجی