تصاویر | نتیجه بارش ۱۰۰ میلیمتری باران در آستارا‎

تصاویر | نتیجه بارش ۱۰۰ میلیمتری باران در آستارا‎
بارش ۱۰۰ میلیمتری باران، باعث بالا آمدن سطح آب رودخانه مرداب در مرکز شهر آستارا در استان گیلان شد.

تصاویر | نتیجه بارش ۱۰۰ میلیمتری باران در آستارا‎

بارش ۱۰۰ میلیمتری باران، باعث بالا آمدن سطح آب رودخانه مرداب در مرکز شهر آستارا در استان گیلان شد.
تصاویر | نتیجه بارش ۱۰۰ میلیمتری باران در آستارا‎