تصاویر | ناو خارک در آستانه الحاق دوباره به نیروی دریایی ارتش

تصاویر | ناو خارک در آستانه الحاق دوباره به نیروی دریایی ارتش
ناو ۳۳ هزار تُنی خارگ پس از ۲ سال تلاش متخصصان نیروی دریایی ارتش و بدون کمک کشور سازنده، تعمیر اساسی شد و احتمالا در اولین ماموریت خود راهی یک ماموریت اروپایی خواهد شد.

تصاویر | ناو خارک در آستانه الحاق دوباره به نیروی دریایی ارتش

ناو ۳۳ هزار تُنی خارگ پس از ۲ سال تلاش متخصصان نیروی دریایی ارتش و بدون کمک کشور سازنده، تعمیر اساسی شد و احتمالا در اولین ماموریت خود راهی یک ماموریت اروپایی خواهد شد.
تصاویر | ناو خارک در آستانه الحاق دوباره به نیروی دریایی ارتش