تصاویر | مذاکرات سه جانبه وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه

تصاویر | مذاکرات سه جانبه وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه
مذاکرات سه جانبه وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه برای حل بحران سوریه در مسکو برگزار شد.

تصاویر | مذاکرات سه جانبه وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه

مذاکرات سه جانبه وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه برای حل بحران سوریه در مسکو برگزار شد.
تصاویر | مذاکرات سه جانبه وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه