تصاویر | مانور سراسری زلزله در یک مدرسه دخترانه

تصاویر | مانور سراسری زلزله در یک مدرسه دخترانه
هجدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس با شعار مدرسه ایمن، جامعه تاب‌آور صبح امروز دوشنبه ۱۵ آذرماه جاری در مدرسه دخترانه ایوب آزاد برگزار شد.

تصاویر | مانور سراسری زلزله در یک مدرسه دخترانه

هجدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس با شعار مدرسه ایمن، جامعه تاب‌آور صبح امروز دوشنبه ۱۵ آذرماه جاری در مدرسه دخترانه ایوب آزاد برگزار شد.
تصاویر | مانور سراسری زلزله در یک مدرسه دخترانه