تصاویر | فرونشست وحشتناک خیابانی در ژاپن

تصاویر | فرونشست وحشتناک خیابانی در ژاپن
بخشی از یک خیابان در یکی از خیابان‌های بخش مرکزی فوکوکای ژاپن به طرز عجیب و خطرناکی ریزش کرد.

تصاویر | فرونشست وحشتناک خیابانی در ژاپن

بخشی از یک خیابان در یکی از خیابان‌های بخش مرکزی فوکوکای ژاپن به طرز عجیب و خطرناکی ریزش کرد.
تصاویر | فرونشست وحشتناک خیابانی در ژاپن

واتساپ جی بی