تصاویر | طوفان مازندران را درنوردید | تخریب سقف برخی منازل

تصاویر | طوفان مازندران را درنوردید | تخریب سقف برخی منازل
طوفان در شرق مازندران سقف منازل مردم را تخریب و برق برخی مناطق را قطع کرد.

تصاویر | طوفان مازندران را درنوردید | تخریب سقف برخی منازل

طوفان در شرق مازندران سقف منازل مردم را تخریب و برق برخی مناطق را قطع کرد.
تصاویر | طوفان مازندران را درنوردید | تخریب سقف برخی منازل