تصاویر | شهری پُر رمز و راز در نیشابور

تصاویر | شهری پُر رمز و راز در نیشابور
شادْیاخ یا شادی کاخ، محوطه باستانی است که در نزدیکی شهر نیشابور در استان خراسان‌رضوی قرار دارد.

تصاویر | شهری پُر رمز و راز در نیشابور

شادْیاخ یا شادی کاخ، محوطه باستانی است که در نزدیکی شهر نیشابور در استان خراسان‌رضوی قرار دارد.
تصاویر | شهری پُر رمز و راز در نیشابور

صبحانه