تصاویر دیدنی از ماه‌گرفتگی آسمان ایران

تصاویر دیدنی از ماه‌گرفتگی آسمان ایران
پدیده ماه‌گرفتگی یا خسوف جزئی شامگاه امشب، دوشنبه ۱۶مرداد ۱۳۹۶ رخ داد. در این پدیده،‌ تنها بخشی از ماه درون سایه زمین قرار گرفت.

تصاویر دیدنی از ماه‌گرفتگی آسمان ایران

پدیده ماه‌گرفتگی یا خسوف جزئی شامگاه امشب، دوشنبه ۱۶مرداد ۱۳۹۶ رخ داد. در این پدیده،‌ تنها بخشی از ماه درون سایه زمین قرار گرفت.
تصاویر دیدنی از ماه‌گرفتگی آسمان ایران