تصاویر | خیمه سوزان‎ عاشورای حسینی در شرق تهران

تصاویر | خیمه سوزان‎ عاشورای حسینی در شرق تهران
مراسم عزادارای عاشورای حسینی و خیمه سوزان‎ امروز یکشنبه با حضور عزاداران و هیات های مذهبی همزمان با سراسر کشور در شرق تهران برگزار شد.

تصاویر | خیمه سوزان‎ عاشورای حسینی در شرق تهران

مراسم عزادارای عاشورای حسینی و خیمه سوزان‎ امروز یکشنبه با حضور عزاداران و هیات های مذهبی همزمان با سراسر کشور در شرق تهران برگزار شد.
تصاویر | خیمه سوزان‎ عاشورای حسینی در شرق تهران