تصاویر | حمله تروریستی با ورود کامیون به بازار کریسمس برلین | ۹ نفر کشته شدند

تصاویر | حمله تروریستی با ورود کامیون به بازار کریسمس برلین | ۹ نفر کشته شدند
یک کامیون در پایتخت آلمان به جمعیت حاضر در بازار کریسمس برخورد کرد و ۹ نفر کشته شده و ۵۰ نفر زخمی شدند.

تصاویر | حمله تروریستی با ورود کامیون به بازار کریسمس برلین | ۹ نفر کشته شدند

یک کامیون در پایتخت آلمان به جمعیت حاضر در بازار کریسمس برخورد کرد و ۹ نفر کشته شده و ۵۰ نفر زخمی شدند.
تصاویر | حمله تروریستی با ورود کامیون به بازار کریسمس برلین | ۹ نفر کشته شدند