تصاویر | حال و روز صنعای جنگ‌زده

تصاویر | حال و روز صنعای جنگ‌زده
بیش از ۳ سال است که یمن درگیر جنگی خانمان سوز شده و مردم این کشور برای ادامه زندگی به کمک های بشردوستانه نیازمندند. در تصاویر زیر وضعیت زندگی مردم در صنعا، پایتخت یمن را مشاهده می کنید.

تصاویر | حال و روز صنعای جنگ‌زده

بیش از ۳ سال است که یمن درگیر جنگی خانمان سوز شده و مردم این کشور برای ادامه زندگی به کمک های بشردوستانه نیازمندند. در تصاویر زیر وضعیت زندگی مردم در صنعا، پایتخت یمن را مشاهده می کنید.
تصاویر | حال و روز صنعای جنگ‌زده