تصاویر | جشن روز ملی سنگاپور در استادیوم اصلی این دولت‌شهر

تصاویر | جشن روز ملی سنگاپور در استادیوم اصلی این دولت‌شهر
جشن روز ملی سنگاپور در استادیوم اصلی این دولت – شهر برگزار شد. جمهوری سنگاپور دولت‌شهری در جنوب شرقی آسیا است و پایتخت آن سنگاپور است.

تصاویر | جشن روز ملی سنگاپور در استادیوم اصلی این دولت‌شهر

جشن روز ملی سنگاپور در استادیوم اصلی این دولت – شهر برگزار شد. جمهوری سنگاپور دولت‌شهری در جنوب شرقی آسیا است و پایتخت آن سنگاپور است.
تصاویر | جشن روز ملی سنگاپور در استادیوم اصلی این دولت‌شهر