تصاویر | تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز در مهرشهر

تصاویر | تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز در مهرشهر
رستوران‌ها و ساخت و سازهای غیرمجاز در مهرشهر کرج تخریب شد.

تصاویر | تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز در مهرشهر

رستوران‌ها و ساخت و سازهای غیرمجاز در مهرشهر کرج تخریب شد.
تصاویر | تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز در مهرشهر