تصاویر | بیابان مرگ‌آور در اتبوپی

تصاویر | بیابان مرگ‌آور در اتبوپی
گزارش زیر تصاویری از یک بیابان مرگ‌آور در اتیوپی را نشان می‌دهد. کارگرانی در معادن این بیابان بی‌آب و علف با گرمای بیش از 60 درجه سانتیگراد برای استخراج نمک کار می‌کنند و مجبورند هر روز روانه این بیابان خشک ‏شوند.

تصاویر | بیابان مرگ‌آور در اتبوپی

گزارش زیر تصاویری از یک بیابان مرگ‌آور در اتیوپی را نشان می‌دهد. کارگرانی در معادن این بیابان بی‌آب و علف با گرمای بیش از 60 درجه سانتیگراد برای استخراج نمک کار می‌کنند و مجبورند هر روز روانه این بیابان خشک ‏شوند.
تصاویر | بیابان مرگ‌آور در اتبوپی

خبرگزاری ایران