تصاویر | برخورد با اوراقچیان میدان شوش

تصاویر | برخورد با اوراقچیان میدان شوش
طرح برخورد با اوراقچیان میدان شوش امروز چهارشنبه با همکاری شهرداری تهران و پلیس آگاهی اجرا شد.

تصاویر | برخورد با اوراقچیان میدان شوش

طرح برخورد با اوراقچیان میدان شوش امروز چهارشنبه با همکاری شهرداری تهران و پلیس آگاهی اجرا شد.
تصاویر | برخورد با اوراقچیان میدان شوش

دانلود فیلم خارجی