تصاویر | بارش سنگین برف در جاده اورامانات

تصاویر | بارش سنگین برف در جاده اورامانات
در گزارش تصویری زیر بارش سنگین برف در جاده مریوان به پاوه، جاده اورامانات را می‌بینید.

تصاویر | بارش سنگین برف در جاده اورامانات

در گزارش تصویری زیر بارش سنگین برف در جاده مریوان به پاوه، جاده اورامانات را می‌بینید.
تصاویر | بارش سنگین برف در جاده اورامانات