تصاویر | بارش برف در سنندج

تصاویر | بارش برف در سنندج
شهر سنندج با بارش برف سفیدپوش شد.

تصاویر | بارش برف در سنندج

شهر سنندج با بارش برف سفیدپوش شد.
تصاویر | بارش برف در سنندج