تصاویر | انفجار مهیب در یکی از بیمارستان‌های ترکیه

تصاویر | انفجار مهیب در یکی از بیمارستان‌های ترکیه
انفجار مهیب در یک بیمارستان دولتی در «ماردین» ترکیه ده‌ها نفر را مجروح کرد.

تصاویر | انفجار مهیب در یکی از بیمارستان‌های ترکیه

انفجار مهیب در یک بیمارستان دولتی در «ماردین» ترکیه ده‌ها نفر را مجروح کرد.
تصاویر | انفجار مهیب در یکی از بیمارستان‌های ترکیه