تصاویر | آغاز سال تحصیلی جدید در مدرسه الخان الاحمر

تصاویر | آغاز سال تحصیلی جدید در مدرسه الخان الاحمر
سال تحصیلی جدید روز پنج شنبه در مدرسه «الخان الاحمر» در منطقه‌ای واقع بین قدس و اریحا آغاز شد.

تصاویر | آغاز سال تحصیلی جدید در مدرسه الخان الاحمر

سال تحصیلی جدید روز پنج شنبه در مدرسه «الخان الاحمر» در منطقه‌ای واقع بین قدس و اریحا آغاز شد.
تصاویر | آغاز سال تحصیلی جدید در مدرسه الخان الاحمر

پامنا موبایل لپ تاپ