تصاویری از بارش برف در اردبیل

تصاویری از بارش برف در اردبیل
در شانزدهمین روز از آخرین ماه پاییز اردبیل بار دیگر سفید پوش شد.

تصاویری از بارش برف در اردبیل

در شانزدهمین روز از آخرین ماه پاییز اردبیل بار دیگر سفید پوش شد.
تصاویری از بارش برف در اردبیل