تشریح آخرین وضعیت قطعی گاز در استان مازندران

تشریح آخرین وضعیت قطعی گاز در استان مازندران
ایلنا نوشت: سخنگوی شرکت ملی گاز ایران گفت: خط تقویتی از لاکان به رشت تا یک ماه آینده به بهره برداری می رسد و خط دامغان کیاسر هم تا پایان سال تکمیل می شود و به این ترتیب سال آینده مشکلی در منطقه نخواهیم داشت.

تشریح آخرین وضعیت قطعی گاز در استان مازندران

ایلنا نوشت: سخنگوی شرکت ملی گاز ایران گفت: خط تقویتی از لاکان به رشت تا یک ماه آینده به بهره برداری می رسد و خط دامغان کیاسر هم تا پایان سال تکمیل می شود و به این ترتیب سال آینده مشکلی در منطقه نخواهیم داشت.
تشریح آخرین وضعیت قطعی گاز در استان مازندران