تسلیت به آقای احمدی نژاد!

تسلیت به آقای احمدی نژاد!

گروه سیاسی جهان نیوز، محمد ایمانی: باید به آقای احمدی نژاد تبریک بلکه تسلیت گفت که بعد سالیان مجادله و منازعه – ولو در حد گلادیاتور ها- با تجدید نظر طلبان و انقلابیون پشیمانی که فتنه و آشوب سال ۸۸ را به راه انداختند، ته صف همان ها مانند یک ابواب جمعی ایستاده و عین دروغ های جاری بر زبان آنها را تکرار می کند. دروغ هایی -مانند واریز پول های قوه قضائیه به حساب شخصی رئیس این قوه- که خلاف بودنش قابل اثبات است و حقیقت ماجرا آشکار شده است. عجیب اینکه  با جماعتی همراه شده و اتهامات دروغشان را بازگو می کند که همان ها او را دروغگو و متقلب خواندند! عوام به چنین کارهایی می گویند تُف سر بالا!

شده داستان بانو حمقاء ، زن ضرب المثل شده در میان عرب که تا ظهر همراه خدم و حشم می شد برای تابیدن پشم و درست کردن نخ؛ و ظهر می گفت حالا بر عکس کنید و رشته های تابیده را وا بتابید و از هم بگسلید! “وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا . ای مومنان! مانند آن زن نباشید که رشته ها را پس از تابیدن و محکم کردن، وا می تابید و از هم می گشود”. (آیه ۹۲، سوره نحل). احمدی نژاد پس از خدمات بزرگ به ملت و انقلاب، بازیچه دشمنان نظام و مردم شده است.

به قول محمد کاظمی” آسیا بود، ولی راه عمل را گم کرد – آرد را چرخ زد و چرخ زد و گندم کرد/ از درختی که چنین است، نچیدن بهتر – از چنین راه، به منزل نرسیدن بهتر”. حلقه انحرافی که تا دیروز با فتنه گران و مدعیان تقلب ۱۱ میلیون رایی !! در انتخابات ۸۸ تقابل و تخاصم داشت ، حالا به پارسنگ کفه آنها تبدیل شده است. انگار دوباره، همان حکایت با هم پریدن زاغ و لک لکی است که به خاطر لنگیدن ، هم جنس شده بودند. السنخیه علت التجانس. سنخیت، تجانس می آورد.

“دوش آن صنم چه خوش گفت در مجلس مغانم/ با کافران چه کارت، گر بت نمی‌پرستی؟! “. خدا پدر زبیر را بیامرزد که ولو دیر هنگام، به خود آمد و درباره خودکشی سیاسیش گفت “انا لله و انا الیه راجعون” یعنی من از دست رفته ام. آیا احمدی نژاد پیش از آن که دیر شود، جبران می کند و دشمنان به هیجان در آمده را نا امید می سازد؟

تسلیت به آقای احمدی نژاد!

گروه سیاسی جهان نیوز، محمد ایمانی: باید به آقای احمدی نژاد تبریک بلکه تسلیت گفت که بعد سالیان مجادله و منازعه – ولو در حد گلادیاتور ها- با تجدید نظر طلبان و انقلابیون پشیمانی که فتنه و آشوب سال ۸۸ را به راه انداختند، ته صف همان ها مانند یک ابواب جمعی ایستاده و عین دروغ های جاری بر زبان آنها را تکرار می کند. دروغ هایی -مانند واریز پول های قوه قضائیه به حساب شخصی رئیس این قوه- که خلاف بودنش قابل اثبات است و حقیقت ماجرا آشکار شده است. عجیب اینکه  با جماعتی همراه شده و اتهامات دروغشان را بازگو می کند که همان ها او را دروغگو و متقلب خواندند! عوام به چنین کارهایی می گویند تُف سر بالا!

شده داستان بانو حمقاء ، زن ضرب المثل شده در میان عرب که تا ظهر همراه خدم و حشم می شد برای تابیدن پشم و درست کردن نخ؛ و ظهر می گفت حالا بر عکس کنید و رشته های تابیده را وا بتابید و از هم بگسلید! “وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا . ای مومنان! مانند آن زن نباشید که رشته ها را پس از تابیدن و محکم کردن، وا می تابید و از هم می گشود”. (آیه ۹۲، سوره نحل). احمدی نژاد پس از خدمات بزرگ به ملت و انقلاب، بازیچه دشمنان نظام و مردم شده است.

به قول محمد کاظمی” آسیا بود، ولی راه عمل را گم کرد – آرد را چرخ زد و چرخ زد و گندم کرد/ از درختی که چنین است، نچیدن بهتر – از چنین راه، به منزل نرسیدن بهتر”. حلقه انحرافی که تا دیروز با فتنه گران و مدعیان تقلب ۱۱ میلیون رایی !! در انتخابات ۸۸ تقابل و تخاصم داشت ، حالا به پارسنگ کفه آنها تبدیل شده است. انگار دوباره، همان حکایت با هم پریدن زاغ و لک لکی است که به خاطر لنگیدن ، هم جنس شده بودند. السنخیه علت التجانس. سنخیت، تجانس می آورد.

“دوش آن صنم چه خوش گفت در مجلس مغانم/ با کافران چه کارت، گر بت نمی‌پرستی؟! “. خدا پدر زبیر را بیامرزد که ولو دیر هنگام، به خود آمد و درباره خودکشی سیاسیش گفت “انا لله و انا الیه راجعون” یعنی من از دست رفته ام. آیا احمدی نژاد پیش از آن که دیر شود، جبران می کند و دشمنان به هیجان در آمده را نا امید می سازد؟

تسلیت به آقای احمدی نژاد!