تساوی میوندالن در حضور سوشا

تساوی میوندالن در حضور سوشا
میوندالن با حضور سوشا مکانی در هفته بیست و یکم لیگ ۲ نروژ میزبان ساند فورد بود که این بازی با نتیجه مساوی دو بر دو پایان یافت.

تساوی میوندالن در حضور سوشا

میوندالن با حضور سوشا مکانی در هفته بیست و یکم لیگ ۲ نروژ میزبان ساند فورد بود که این بازی با نتیجه مساوی دو بر دو پایان یافت.
تساوی میوندالن در حضور سوشا

پرشین موزیک