ترکیه از صعود تا سقوط / اردوغان چگونه ترکیه را به این روز رساند؟

ترکیه از صعود تا سقوط / اردوغان چگونه ترکیه را به این روز رساند؟
اینکه چرا سرانجام تمام آرزوهای جناب اردوغان و اکثریت حزب او به کودتا ختم شد را باید در عملکرد خود آنان جستجو کرد، کودتایی که چنان ضربات ویران کننده ای به ترکیه وارد کرد که تا سالها عوارض و اثرات آن باقی و جاری خواهد بود.

ترکیه از صعود تا سقوط / اردوغان چگونه ترکیه را به این روز رساند؟

اینکه چرا سرانجام تمام آرزوهای جناب اردوغان و اکثریت حزب او به کودتا ختم شد را باید در عملکرد خود آنان جستجو کرد، کودتایی که چنان ضربات ویران کننده ای به ترکیه وارد کرد که تا سالها عوارض و اثرات آن باقی و جاری خواهد بود.
ترکیه از صعود تا سقوط / اردوغان چگونه ترکیه را به این روز رساند؟

عکس جدید اینستاگرام