ترور سفیر روسیه بر روابط این کشور و ترکیه اثرگذار نخواهد بود

ترور سفیر روسیه بر روابط این کشور و ترکیه اثرگذار نخواهد بود
ترور سفیر روسیه در ترکیه ممکن است یک حرکت شخصی باشد. روسیه می‌تواند بخاطر عدم حفظ امنیت سفیر خود از ترکیه شکایت کند.

ترور سفیر روسیه بر روابط این کشور و ترکیه اثرگذار نخواهد بود

ترور سفیر روسیه در ترکیه ممکن است یک حرکت شخصی باشد. روسیه می‌تواند بخاطر عدم حفظ امنیت سفیر خود از ترکیه شکایت کند.
ترور سفیر روسیه بر روابط این کشور و ترکیه اثرگذار نخواهد بود